Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  02.12.2014р. зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Наталiя Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

01.12.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товарситво "Ребус України"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3

4. Код за ЄДРПОУ

33770879

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-97-93 (056)373-97-93

6. Електронна поштова адреса

rebus_ukraine@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.12.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

№230 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

02.12.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

rebus_ukraine.proemitent.info

в мережі Інтернет

02.12.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.11.2014

звільнено

Директор

Кононова (Ястремська) Ксенiя Юрiївна

ЕН №990965
25.11.2014 Красногвардiйським РВ у м. Днiпропетровськ ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Ребус Україна» (далi – Товариство) вiд 28.11.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. Звiльнити з 28.11.2014р. з посади директора Товариства Конову Ксенiю Юрiївну (вiдповiдно до Свiдоцтва про шлюб вiд 08.11.2014р. серiя I-КИ №291910 Кононова К.Ю. змiнила прiзвище на Ястремська) (паспорт ЕН № 990965 виданий 25.11.2014р. Красногвардiйським РВ у м. Днiпропетровськ ГУ ДМС України в Днiпропетр. областi) на пiдставi її заяви за власним бажанням, перебувала на данiй посадi 5 рокiв 3 мiсяцi. Усi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

28.11.2014

призначено

Директор

Гуржий Наталiя Анатолiївна

АЕ №361146
12.08.1996 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Ребус Україна» (далi – Товариство) вiд 28.11.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Призначити безтроково за сумiсництвом на посаду диретора Гуржий Наталiю Анатолiївну на пiдставi її заяви (паспорт АЕ361146, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 12.08.1996р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади головного бухгалтера ПАТ «ФБ «Перспектива», головного бухгалтера Асоцiацiї «УФТ». Усi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO